Međudržavni ugovori RH-Sveta stolica

Početna stranica » Ugovori » Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama

Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama

Radi preglednosti i boljeg uvida komentirati ćemo sporne članke ili stavke kako slijede. Razvidno se primjećuje da su posvuda naglašena prava ali ne i obveze Katoličke crkve naspram  Hrvatke države. Neupitan je dojam da su ugovore sročili katolički eksperti, dok su državni blagonaklono sve prihvatili na očito po sve građane štetne ugovore.

Napomena: Komentari redakcije su pisani masnim slovima.

Na temelju članka 2. Zakona o potvrđivanju ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (“Narodne novine”, Međunarodni ugovori, br. 2/97) Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija zaključuju ovaj

Ugovor
o katoličkom vjeronauku u javnim školama
i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama

Članak 1.

(1) Katolički vjeronauk u javnim osnovnim i srednjim školama obvezni je predmet za one učenike koji ga izaberu.

(2) O izboru katoličkog vjeronauka kao obveznog predmeta daje se pisana izjava ravnatelju škole.

(3) Za učenika u dobi do 15 godina izjavu iz stavka 2. ovoga članka daje roditelj odnosno skrbnik, a za učenika starijeg od 15 godina izjavu daje učenik i roditelj odnosno skrbnik.

(4) Nastava katoličkog vjeronauka u javnim osnovnim i srednjim školama izvodi se pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta, napose s obzirom na položaj vjeronauka unutar rasporeda sati.

(5) Za formiranje razrednoga odjela odnosno odgojno-obrazovne skupine za izvođenje nastave katoličkoga vjeronauka u redovitim prilikama mora biti najmanje sedam (7) učenika.

(6) Vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama izvodi se za djecu čiji roditelj odnosno skrbnik o tome dade pismenu izjavu ravnatelju predškolske ustanove.

Članak 2.

Mjerodavne školske i crkvene vlasti dužne su učenicima i njihovim roditeljima odnosno skrbnicima pri donošenju odluke o pohađanju katoličkog vjeronauka pravodobno pružiti potrebne obavijesti o njegovoj svrsi, sadržaju i ciljevima.

Članak 3.

(1) U javnim osnovnim i srednjim školama nastava katoličkoga vjeronauka izvodi se u okviru nastavnog plana i programa s dva (2) školska sata tjedno.

(2) Katolički vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama izvodi se u okviru cjelokupnog odgoja prema programu katoličkoga vjerskog odgoja predškolske djece.

Kako to da se nitko uopće nije zapitao (struka je grubo zaobiđena), je li primjereno i što to uopće znači za psihu djece nametanje vjerskog odgoja svejedno o kojoj se religiji radi. Je li politika potpuno isključila stručnost obrazovnog sustava?
(3) Nastavne planove i programe katoličkog vjeronauka za javne osnovne i srednje škole te program katoličkoga vjerskog odgoja za javne predškolske ustanove izrađuje Hrvatska biskupska konferencija.

(4) Nastavne planove i programe iz stavka 3. ovoga članka na prijedlog Hrvatske biskupske konferencije donosi Ministar prosvjete i športa.

Pogledajmo stavku (3) i stavku (4)!

Hrvatska biskupska konferencija izrađuje nastavne planove i programe katoličkog vjeronauka za javne osnovne i srednje škole te program katoličkoga vjerskog odgoja za javne predškolske ustanove. U stavci (4) Ministar prosvjete i sporta to sam amenuje. S jedne strane imamo  jako dobro pripremljene katoličke eksperte na čelu sa biskupima. A s druge strane nema struke, već samo politika? Je li bilo tko, na bilo kojoj razini društva (pedagozi, psiholozi, društvene nauke), do sada, postavio pitanje provjere svega što naučavaju crkvene institucije? Zašto se njihov nauk uzima „zdravo za gotovo“, kad se zna da je nauk upravo Katoličke crkve prouzročio nesagledive posljedice za velik dio čovječanstva.

Članak 4.

(1) Vjeronaučni udžbenici školski su udžbenici koji su u svemu izjednačeni sa školskim udžbenicima za obvezni predmet, s time da moraju imati odobrenje Hrvatske biskupske konferencije, što mora biti navedeno u impresumu udžbenika.

(2) Ako za isti razred odnosno za isti odgojno-obrazovni stupanj više vjeronaučnih udžbenika dobije odobrenje dijecezanskog biskupa i suglasnost Hrvatske biskupske konferencije, o njihovu izboru, uz prethodno mišljenje roditelja odnosno skrbnika učenika, odlučuje vjeroučitelj.

U članku (4) u stavci (1) stoji da jedino biskupska konferencija daje odobrenje za vjeronaučne udžbenike i to mora biti navedeno u impresumu udžbenika. Hrvatsko odgojno obrazovni sustav očito nesmije vršiti kontrolu sadržaja udžbenika. Pitamo zašto?Moguće zato što je politika a ne struka (ne)sudjelovala u kreiranju ugovora i njihovih sadržaja.

Članak 5.

(1) Katolički vjeronauk odnosno vjerski odgoj izvode osobe kojima je dijecezanski biskup izdao ispravu o kanonskome mandatu (missio canonica) i koji ispunjavaju potrebne uvjete u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

(2) Kad mjerodavne školske i crkvene vlasti utvrde potrebu, dijecezanski biskup određuje prikladnu osobu za izvođenje vjeronauka odnosno vjerskog odgoja.

(3) Isprava o kanonskom mandatu (missio canonica) za poučavanje katoličkoga vjeronauka odnosno vjerskoga odgoja ima učinak dok je dijecezanski biskup ne opozove.

(4) Dijecezanski biskup ima pravo svojim dekretom opozvati kanonski mandat (missio canonica) za poučavanje katoličkoga vjeronauka odnosno vjerskoga odgoja zbog nedostatka s obzirom na ispravnost naučavanja i s obzirom na osobno ćudoređe.

Dijaczijski biskup po kanonskom mandatu postavlja ili opoziva osobe za vjerski odgoj u školama. Iako se u stavci (1) ističe potreba da dotični vjeroučitelji trebaju ispujnavati potrebne uvjete u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske u praksi to izgleda nešto drugačije. Zašto u stavci (4) stoji da samo dijacezijski biskup i to samo po kanonskom zakonu  može svojim dekretom zbog krivog naučavanja i osobnog čudoređa opozvati (smijeniti) vjeroučitelja. Da li je to znak da hrvatski obrazuvni sustav nema uopće prava kontrolirati što se događa na satovima vjernauka? Ako ne stoji, a ne stoji, već u ovom članku se naglašava da jedino dijacezijski biskup ima suvereno pravo na to. Ovo ima za posljedicu kršenje Ustava i zakona RH.

Članak 6.

(1) Nastavu katoličkoga vjeronauka u javnim osnovnim i srednjim školama mogu izvoditi:

– diplomirani teolozi odnosno vjeroučitelji s ekvivalentnom visokom teološkom stručnom spremom (VII/I)

– diplomirani katehete odnosno vjeroučitelji s ekvivalentnom visokom stručnom spremom iz religiozne pedagogije i katehetike (VII/I).

(2) Nastavu katoličkoga vjeronauka u svim razredima javne osnovne škole mogu izvoditi i katehete kojima se diplomom priznaje viša stručna sprema iz religiozne pedagogije i katehetike, odnosno vjeroučitelji s ekvivalentnom višom stručnom spremom (VI), uz uvjet da su svoje teološko-katehetsko školovanje završili do kraja 1998. godine.

(3) Nastavu katoličkoga vjeronauka u odjelima razredne nastave mogu izvoditi i katehete odnosno vjeroučitelji koji imaju diplomu ili ekvivalentnu ispravu o srednjoj stručnoj spremi (IV) iz religiozne pedagogije i katehetike, uz uvjet da su svoje teološko-katehetsko školovanje završili prije uvođenja vjeronauka u hrvatski školski sustav (škol. god. 1991/92.).

(4) Vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama mogu izvoditi:

– odgojitelji predškolske djece, pod uvjetom da uz stručnu spremu utvrđenu propisima Republike Hrvatske imaju i dostatnu teološko-katehetsku, psihološko-pedagošku i didaktičko-metodičku spremu u vjerskom odgoju

– osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka pod uvjetom da su dostatno osposobljene za vjerski odgoj djece predškolske dobi, o čemu ocjenu donosi dijecezanski biskup.

(5) Iznimno kad se za izvo|enje nastave katoličkoga vjeronauka u javnoj osnovnoj ili srednjoj školi odnosno vjerskoga odgoja u javnoj predškolskoj ustanovi ne može osigurati odgovarajuća osoba u smislu stavka 1., 2., 3. odnosno 4. ovoga članka, nastavu vjeronauka odnosno vjerski odgoj može izvoditi i druga osoba ako joj dijecezanski biskup izda ispravu o kanonskome mandatu (missio canonica).

Članak 6. pokazuje svu apsurdnost i dubiozu ovako sročenih ugovora. Stavka (5) jasno odražava sve nelogičnosti i neodgovornosti onih koji su navodno ispred države Hrvatske radili na ovim ugovorima. Zašto i u ostalim školsim predmetima nije moguće da nastavu održava netko bez stručne spreme. Dovoljno da ministar školstva izda ispravu o podobonosti nekoj osobi da održava nastavu. Ima li to smisla?
Članak 7.

Hrvatska biskupska konferencija dostavlja Ministarstvu prosvjete i športa popis crkvenih učilišta na kojima se stječu navedeni obrazovni stručni naslovi, te izvješćuje o svim promjenama u svezi s time.

Članak 8.

O trajnom stručnom usavršavanju vjeroučitelja brinut će se Hrvatska biskupska konferencija u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa.

Članak 9.

Na polaganje stručnoga ispita i napredovanje u zvanje mentora i savjetnika, u načelu vrijede analogni uvjeti i postupci propisani odgovarajućim pravilnicima Ministarstva prosvjete i športa. Specifičnosti pak tih uvjeta i postupaka preciziraju se posebnim pravilnicima odobrenima od Ministarstva prosvjete i športa i Hrvatske biskupske konferencije.

Članak 10.

(1) Hrvatska biskupska konferencija po Nacionalnom katehetskom uredu stručno vodi, promiče i usklađuje cjelokupni katolički vjerski odgoj i naobrazbu, trajno stručno usavršavanje vjeroučitelja te njihovo napredovanje u zvanje mentora i savjetnika.

(2) Pri Nacionalnom katehetskom uredu djeluju viši savjetnici za vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama te za vjeronauk u javnim osnovnim i srednjim školama, koje imenuje Hrvatska biskupska konferencija.

(3) Dijecezanski biskup preko savjetnikâ za vjeronauk u školama koji djeluju pri dijecezanskim katehetskim uredima vodi brigu o izvođenju katoličkoga vjerskog odgoja u javnim predškolskim ustanovama i nastave katoličkoga vjeronauka u javnim osnovnim i srednjim školama.

Članak 11.

(1) Katoličke vjerske tradicije duboko su ukorijenjene u hrvatskoj kulturnoj baštini, što će se u javnom hrvatskom školstvu uzimati u obzir, napose u provođenju prikladnih vjersko-kulturnih inicijativa i programa, koje uz školstvo obuhvaćaju najrazličitija područja društvenoga i kulturnog života.

(2) Bogoštovni čini redovito se slave u crkvenim prostorima, s time da se, u dogovoru sa školskim vlastima, u osobitim prilikama i okolnostima mogu slaviti i u školskim prostorima. Sudjelovanje učenika i učitelja u tim bogoštovnim činima slobodno je. Suglasnost za obavljanje bogoštovlja u školskim prostorima daje ravnatelj škole.

(3) Za vrijeme pastirskog pohoda dijecezanskog biskupa župi, škola će učenicima i učiteljima koji to žele omogućiti susret s njime u školskim prostorijama.

Članak 12.

Župnici, zbog naravi svoje službe, imaju pravo izvoditi nastavu katoličkog vjeronauka u školi i s nekoliko sati tjedno.

Članak 13.

Za rješavanje svih pitanja koja bi se otvorila primjenom ovoga ugovora te koja bi zahtijevala nova ili dodatna rješenja, Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija imenovat će povjerenstvo sastavljeno od jednakog broja predstavnika Republike Hrvatske i Katoličke Crkve.

I na kraju šećer ovog ugovora u članku 11.

Stavak (1) Katoličke vjerske tradicije duboko su ukorijenjene u hrvatskoj kulturnoj baštini, što će se u javnom hrvatskom školstvu uzimati u obzir. Bilo bi zanimljivo napraviti analizu i raščlaniti tko je imao i ima najveću korist od te katoličke tradicije.

Stavak (2,3,) Održavanje bogoštovnih čina mogu (moraju, ako treba) se slaviti i u školskom prostoru uz sudjelovanje učenika i učitelja, a za sve to dovoljna je samo suglasnost ravnatelja škole. No ako se preuzvišeni dijacezijski biskup odluči pohoditi školu, škola će s učenicima i učiteljima omogućiti da se to sve održi u školsim prostorima. Jesu li ovo fatamorgane našeg sustava ili ljudi koji su to potpisali?

mr. Božidar Pugelnik, v.r.                 Msgr. Josip Bozanić, v.r.
za Vladu Republike Hrvatske              za Hrvatsku biskupsku konferenciju


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: